Thông báo học tập môn học GDQP&GDTC đợt học 1 năm học 2019 - 2020 khóa D14

Thông báo học tập môn học GDQP&GDTC đợt học 1 năm học 2019 - 2020 khóa D14  tại đây

Xem danh sách sinh viên chi tiết tại đây  

 Thông tin chi tiết gọi vào số điện thoại Bộ môn GDTC&QPAN:  024.6655.7936

Bạn cần hỗ trợ?