Thông báo học tập môn học Quốc phòng An ninh và Giáo dục thể chất cho sinh viên khóa D14 đợt học 4 năm học 2019-2020

Thông báo học tập môn học Quốc phòng An ninh và Giáo dục thể chất cho sinh viên khóa D14 đợt học 4 năm học 2019-2020

Xem chi tiết thông báo tại đây

Danh sách sinh viên phân theo xe lên CS2 học tập đợt 4 tại đây

Mọi thông tin cần thiết liên hệ BM GDTC&QPAN: 024.6655.7936

Bạn cần hỗ trợ?