Thông báo về việc tập trung học tập môn học QPAN và GDTC đợt 3 năm học 2019-2020 đối với sinh viên Đ14

Xem chi tiết Thông báo tại đây 

Xem chi tiết danh sách phân xe  tại đây

Bạn cần hỗ trợ?