Thông báo học tập môn học GDQP& GDTC trên Cơ sở 2 đợt học 2- khóa D14 - tại cơ sở 2

Thông báo học tập môn học GDQP& GDTC trên Cơ sở 2 đợt học 2- khóa D14 - tại cơ sở 2.

Xem chi tiết thông báo tại đây

Danh sách sinh viên theo xe lên học tập tại đây

Bạn cần hỗ trợ?