Danh sách phân xe về kết thúc đợt học GDTC&QPAN - Khóa D13 - Đợt học 5

Danh sách chi tiết sinh viên theo xe chiều từ CS2 -> CS1

Sinh viên nào nhầm tên, thiếu tên, đại đội phó lên báo lại bộ môn GDTC&QPAN

Bạn cần hỗ trợ?