Danh sách phân xe từ CS2 về CS1 ngày 12/10/2018

Căn cứ vào kế hoạch học tập môn GDTC&QPAN từ ngày 4/9 đến 11/10/2018 của SV tại CS2. Sáng ngày 12/10/2018 xe Trường sẽ đưa SV từ cs2 về cs1 theo lịch cụ thể sau:

1. Các bạn SV từ xe số 1 đến xe số 5 đúng 6h30 tập trung tại sân trường, 7h00 xe bắt đầu xuất phát.

2. Các bạn SV từ xe số 6 đến xe số 11 đúng 9h30 tập trung tại sân trường, 10h00 xe bắt đầu xuất phát.

Danh sách phân xe xem tại đây

Bạn cần hỗ trợ?